top of page

Sanační geologie a hydrogeologie

Nabídka služeb

Ve své přírodovědecké praxi nabízím nezávislé odborné konzultace, projektování, řízení a vyhodnocování prací v oblasti sanační geologie a hydrogeologie.

Podrobnou nabídku služeb naleznete na webu zaměřeném čistě na mou geologickou praxi www.machackova-geologie.com

Ve své přírodovědeckém angažmá vycházím z tří desetiletí práce v oblasti kontaminace vod a později v oboru sanační geologie. Podílela jsem se na klíčových projektech odstraňování kontaminace horninového prostředí a podzemní vody v České republice způsobených pobytem sovětských vojsk a komunistickým průmyslem. V současnosti se zabývám především řešením kontaminace lokalit, kde předchozí sanační zásahy nedosáhly tzv. sanačních limitů.

 

V oboru hydrogeologie jsem se zabývala a zabývám problematikou snižování jímací kapacity vodárenských vrtů pro hromadné zásobování obyvatelstva a její regenerace, vyhledáváním nových zdrojů pro individuální zásobování kvůli vysychání stávajících studen a problematikou ochrany a zlepšování kvality podzemní vody v jímacích objektech.  

Součástí projektů, na kterých jsem se podílela, byla implementace nových technologií a intenzivní výzkumná a vývojová činnost. Hlavním zaměřením byl výzkum a vývoj biotechnologických sanačních metod, aplikace biotechnologických sanačních metod in-situ, průzkum a hodnocení kontaminace horninového prostředí klasickými i inovativními metodami. Jsem držitelkou osvědčení MŽP  projektovat, provádět a vyhodnocovat geloogické práce v sanační geologi. Podrobněji o řešených projektech a publikační činnosti níže. Celkový finanční objem projektů, na jejichž realizaci jsem se podílela, je 850 mil. Kč.

2008_Hradcany_Battelle.png
poster machackova.png

Hlavní sanační a průzkumné projekty řešené od roku 1996

Doprůzkum a sanace znečištění zemin a podzemních vod chloroetheny, těžkými kovy a ropnými látkami v areálu Monroe Czechia s.r.o. v Hodkovicích nad Mohelkou (1997-2004 )

     řešitelka zakázky – pilotní ověření provozu a plnoprovozní zapojení sanace znečištění podzemní vody a zemin chlorovanými eteny                      (implementace inovativních technologií ventingu a air spargingu, čerpání a čištění podzemní vody, dokončení sanace inovativní                          reduktivní dehalogenací kontaminantů metodou in situ - první aplikace v ČR), zpracování projektu , řízení a monitoring provozu sanace,              doplňkový monitoring těžkých kovů  a a ropných látek, posanační monitoring chloroetenů, sanace lokality byla ukončena dosažením                  sanačních limitů

Sanace znečištění zemin a podzemních vod leteckým petrolejem v lokalitě Hradčany u Mimoně  (bývalé vojenské letiště) (1997-2018)

     řešitelka úkolu pro biodegradaci ropné kontaminace autochtonními mikroorganismy za podpory ventingu a air spargingu - zpracovávání            projektů biodegradace ropného znečištění na jednotlivé roky v období 1998 -  2008, sledování faktorů ovlivňujících biodegradaci ropného          znečištění, monitoring, řízení a vyhodnocování průběhu biologické sanace na ploše 28 ha (tato technologie odstranila 92% sanovaného            znečištění), sanace lokality byla ukončena dosažením sanačních limitů, později jsem pokračovala jako hlavní řešitelka monitoringu                      a hodnocení atenuace zbytkového znečištění na lokalitě a testování biogeochemické podpory přirozené atenuace

Doprůzkum a sanace znečištění zemin a podzemních vod chloroetheny, těžkými kovy a ropnými látkami v areálu TRW Lucas Autobrzdy s.r.o. (2004-2013)

     odpovědná řešitelka projektu – doprůzkum a monitoring znečištění saturované a nesaturované zóny chloroetheny a ropnými látkami,                  pilotní test sanace CE reduktivní dehalogenací, plnoprovozní sanace lokality biologickou reduktivní dehalogenací, posanační monitoring a          zpracování analýzy rizik zbytkového znečištění, sanace lokality byla ukončena dosažením sanačních limitů

Průzkum a sanace kontaminace podzemní vody PCE v na lokalitě SAP Mimoň (1998 - 2019)

     Člen řešitelského týmu analýzy rizik – identifikace rizik z velmi rozsáhlého znečištění (10 ha s hloubkovým dosahem 50 m p.t.) horninového        prostředí a podzemní vody chlorovanými eteny, hodnocení rizik z migračních cest znečištění – ekotoxikoloxické zkoušky, hydrobiologický          průzkum, vyhodnocení expozičních scénářů pro člověka a ekosystémy, návrh sanačních limitů, později odpovědný řešitel – (2007 - 2009)          zpracování doprůzkumu znečištění lokality na ploše 4 ha do hloubky 30 m. p.t., řízení sanace čerpáním a čištěním podzemní vody,                    implementace inovativních technologií - dočištění zasáknutím surfaktantu a aplikace chemické oxidace - air sparging pomocí ozónu.                  intenzifikace sanace vedla k dosažení sanačních limitů a ukončení sanace na levém břehu řeky, došlo k výraznému snížení obsahu                    kontaminace ve zdrojové oblasti na pravém břehu (bilancováno 10 tun PCE z původních 150 tun PCE) - 2009, následovalo zpracování              projektu dokončení sanace kontaminace v říční nivě biodegradací - 2014, výzkumné práce k hodnocení difuzního znečištění - dřevní                  hmota, rybí tkáně, povrchová voda 1998 - 2019

Prezentace na konferenci Sanační technologie XXII Uherské Hradiště 2019

Prezentace na semináři Spolku severočeských vodohospodářů Jetřichovice 2018

ST_UH_2019_Machackova.png
Jetřichovice 2018 Macháčková upr..png

Práce na výzkumných projektech - jako hlavní řešitelka, řešitelka dílčích výzkumných úkolů nebo členka řešitelských týmů:

2016 - 2018 Zatížení vybraných složek životního prostředí perchloretylenem a jeho degradačními produky - vývoj komplexní certifikované metodiky monitorování a hodnocení rizik kontaminace životního prostředí PCE a jeho rozkladnými produkty TAČR CZ

2015 - 2018 ANAREM - pokročilé technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace pro nápravu a prevenci škod na životním prostředí. TAČR CZ

2014 - 2015 BIOGEOCHEM -  nové technologie a materiály pro čištění podzemních vod a horninového prostředí s využitím biogeochemických procesů, TAČR CZ

2014 -  2015 Mikrobiální meta-omika v souvislosti s fungováním ekosystémů: role populací a jejich metabolických drah v degradaci chlorethenů GAČR CZ

2014 -  2015 Thermo-Bio-Rem - vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí, TAČR CZ

2013 – 2015 REGENERACE - regenerace vrtů – vývoj nástrojů pro vyhodnocení stavu a následnou regeneraci jímacích objektů podzemní vody zejména pro vodárenské účely TAČR CZ

2013 – 2015  NANOBIOWAT - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd, Centrum kompetence, 2011 – 2019 TAČR CZ

2013 -2015 FP7 EU GUIDEnano  The main objective of GUIDEnano is to develop innovative methodologies to evaluate and manage human and environmental health risks of nano-enabled products, considering the whole product life cycle

2008 -2013 METAGENOM,  Metagenomika a bioinformatika jako východisko pro přípravu efektivních postupů, přípravu a charakterizaci mikroorganismů a jejich konsorcií pro využití v bioremediaci, NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [VSMSMT8NPV2]

2008- 2012 FP7 EU isoSoil – specifické analýzy isotopového složení kontaminantů pro hodnocení atenuace a dalšího osudu kontaminantů

2008-2013 FP7 EU ModelPROBE – průzkum a hodnocení lokalit pomocí modelů s využitím moderních neinvazivních metod průzkumu

2008 – 2013  FP7 EU BACSIN  - výzkum abiotického bakteriálního stresu a adaptačních mechanismů k přežití

2004-2007 FP6 EU BIOTOOL – biologické nástroje pro výzkum stavu a predikci vývoje kontaminovaných lokalit

Multi-Disciplinary Characterization of Chloroethene Subsurface Contamination in Sedimentary Bedrock - prezentace na Battele Chlorcon, Montery 2008, CA,USA, v EN

Major Natural and Technological Factors Affecting Efficiency of Bioremediation of Jet-Fuel in Sedimentary Bedrock - prezentace na Batetle BioSymp 2015 v Miami, FL, USA v EN

Publikace v impaktovaných vědeckých  časopisech (H-index 8, 2019)

Occurrence of perchloroethylene in surface water and fish in a river ecosystem affected by groundwater contamination

By:Zdena Wittlingerová, Jiřina Macháčková, Anna Petruželková and Magdalena Zimová

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH (2015) Environ Sci Pollut ResDOI 10.1007/s11356-015-5806-7

Stratification of chlorinated ethenes natural attenuation in an alluvial aquifer assessedby hydrochemical and biomolecular tools

By: Jan Němeček, Iva Dolinová, Jiřina Macháčková, et.al.

CHEMOSPHERE (2017), doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.06.100.

Microbial degradation of chloroethenes: a review

By: Iva Sakmaryova, Martina Štrojsová, Miroslav Cernik, Jan Nemecek, Jirina Machackova, Alena Ševců

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH  (2017) 24(Pt 7), DOI:​10.1007/s11356-017-8867-y

Using tree core samples to monitor natural attenuation and plume distribution after a PCE spill

By: Larsen, Morten; Burken, Joel; Machackova, Jirina; et al.

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY  Volume: 42   Issue: 5   Pages: 1711-1717   Published: MAR 1 2008

Enhancement of the microbial community biomass and diversity during air sparging bioremediation of a soil highly contaminated with kerosene and BTEX

By: Kabelitz, Nadja; Machackova, Jirina; Imfeld, Gwenael; et al.

APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY  Volume: 82   Issue: 3   Pages: 565-577   Published: MAR 2009

Dual Carbon-Chlorine Stable Isotope Investigation of Sources and Fate of Chlorinated Ethenes in Contaminated Groundwater

By: Wiegert, Charline; Aeppli, Christoph; Knowles, Tim; et al.

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY  Volume: 46   Issue: 20   Pages: 10918-10925   Published: OCT 16 2012

Comparison of two methods for assessment of in situ jet-fuel remediation efficiency

By: Machackova, Jirina; Wittlingerova, Zdena; Vlk, Kvetoslav; et al.

WATER AIR AND SOIL POLLUTION  Volume: 187   Issue: 1-4   Pages: 181-194   Published: JAN 2008

Carbon and Chlorine Isotope Fractionation During Microbial Degradation of Tetra- and Trichloroethene

By: Wiegert, Charline; Mandalakis, Manolis; Knowles, Tim; et al.

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY  Volume: 47   Issue: 12   Pages: 6449-6456   Published: JUN 18 2013

Pollutant plume delineation from tree core sampling using standardized ranks

By: Wahyudi, Agung; Bogaert, Patrick; Trapp, Stefan; et al.

ENVIRONMENTAL POLLUTION  Volume: 162   Pages: 120-128   Published: MAR 2012

Capacity of the bioremediation technology for clean-up of soil and groundwater contaminated with petroleum hydrocarbons

By: Masak, J; Machackova, J; Siglova, M; et al.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING  Volume: 38   Issue: 10   Pages: 2447-2452   Published: 2003

One-year measurements of chloroethenes in tree cores and groundwater at the SAP Mimon Site, Northern Bohemia

By: Wittlingerova, Z.; Machackova, J.; Petruzelkova, A.; et al.

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH  Volume: 20   Issue: 2   Pages: 834-847   Published: FEB 2013

Major factors affecting in situ biodegradation rates of jet-fuel during large-scale biosparging project in sedimentary bedrock

By: Machackova, Jirina; Wittlingerova, Zdena; Vlk, Kvetoslav; et al.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING  Volume: 47   Issue: 8   Pages: 1152-1165   Published: 2012

SIGNIFICANCE OF SURFACE WATER CONTAMINATION WITH PCE FOR FISH TISSUE PCE CONTENT

By: Petruzelkova, Anna; Machackova, Jirina; Wittlingerova, Zdenka; et al.

Book Group Author(s): SGEM

Conference: 12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM) Location: Albena, BULGARIA Date: JUN 17-23, 2012 

Další výzkumné výsledky (patenty, ověřené technologie a metodiky)

Macháčková J., Petruželková A.,  Cidlinová A., Holoubek I., Kohout P., Wittlingerová Z., Zimová M., Matějů L., Stavělová M. et al.: Ověřená metodika - Metodika pro monitoring a hodnocení rizik kontaminace životního prostředí chloroeteny, EPS biotechnology, ČZU, SZÚ, 2019

 

Procházka M., Kvapil P., Macháčková J., Šuráňová R., Parma P.: Ověřená technologie - Postup komplexní diagnostiky stavu vrtů, autorství metodiky rozborů pevných vzorků získaných ze stvolu vrtu /chemická, mineralogická a mikrobiologická charakteristika, TUL, Aquatest 2014 

 

MŽP: Metodická příručka pro použití reduktivních technologií in situ 2007, autorství části o biologických metodách 

 

F. Herčík, J. Macháčková: Sanace šestimocného chrómu (CrVI) … průmyslový patent č. 2004-1173, věstník 28-2007 CZ

 

F. Herčík, J. Macháčková: Sanace chlorovaných uhlovodíků reduktivní dehalogenací .. průmyslový patent č. 2002-2028,  věstník 11 - 2006 CZ

Vedle článků v impaktovanýcah časopisech jsem v letech 1997 - 2019 publikovala a přednesla zhruba 80 příspěvků na národních a mezinárodních oborových konferencích v Evropě a USA.

Impaktované články a další publikace jsou v plných textových verzích dostupné zde.

60711178_815345458835699_648700105062350
54458152_779670762403169_505493298704128

Pracovní praxe v přírodovědné oblasti

 

2018 - 

OSVČ

nezávislá expertka v oblasti sanační geologie, hydrogeologie a ochrany životního prostředí

 

2016 - 2019

EPS biotechnology s.r.o.

Projektový manažer výzkumu a vývoje

plánování, projektování, řízení a vyhodnocování projektů výzkumu a vývoje v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v oblasti průzkumu znečištění a dekontaminace horninového prostředí a podzemní vody

 

2013 - 2016

Technická univerzita v Liberci

pracovník vědy a výzkumu

senior researcher v oddělení nanomateriálů v přírodních vědách

vedení a spolupráce na realizaci výzkumných projektů v oblasti sanační geologie, hydrogeologie a ochrany životního prostředí

 

1996- 2014

KAP s.r.o., Praha, od 2005 přejmenováno na Earth Tech CZ s.r.o, Praha, od 2010 na AECOM CZ s.r.o.  středisko Liberec

Zaměstnána jako odpovědný řešitel a environmentální specialista v liberecké pobočce společnosti. Hlavní náplní práce bylo zpracování průzkumů, hodnocení a analýz rizik ze starých zátěží a projektování a realizace sanací antropogenního znečištění horninového prostředí, od roku 2005 zástupce společnosti v mezinárodních vědeckých výzkumných projektech. Od dubna 2006 do června 2009 přechod na pozici vedoucí regionálního střediska společnosti, od září 2011 návrat z MD na pozici odborného řešitele

 

1995 -1996  

REO - RWE Entsorgung s. r. o., Praha, holdingová společnost, zabývající se nakládáním s odpady

zaměstnána jako odborná asistentka v oddělení nových projektů. Náplní práce byly pilotní projekty sběru a recyklace PET láhví, elektronického šrotu a tonerových kazet.

 

1993-1995

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha 6                 

práce na pozici laborantky v radiochemické laboratoři v rámci diplomové práce. Téma diplomové práce byl monitoring radioaktivního Sr-90 v ekosystému Orlické nádrže

bottom of page