top of page

Holotropní dýchání

O metodě stručně

 

Holotropní dýchání je metoda, která nabízí možnost intenzivního sebezkušenostního procesu. Jedná se o moderní metodu práce se změněnými stavy vědomí s výrazným sebeaktualizačním a terapeutickým potenciálem. Spočívá v jednoduché dechové praxi, která za použití evokativní hudby navozuje prožitek rozšířených stavů vědomí. Důraz je při práci kladen na bezpečné a podporující prostředí, které umožňuje s prožitkovým procesem do maximální možné míry pracovat. 

Základní principy:

 • Zrychlené dýchání: Dýchání je ústředním prvkem metody. Dýchá se rytmicky a zhluboka, čímž se zvyšuje hladina kyslíku v krvi a dochází k uvolnění endorfinů.

 • Evokativní hudba: Během sezení se přehrává hudba s různou intenzitou a tempem, která napomáhá navodit požadovaný stav vědomí.

 • Práce s tělem: V průběhu holotropního zážitku se mohou objevovat fyzické projevy, jako jsou svalové kontrakce, chvění nebo spontánní pohyby. Tyto projevy jsou podporovány a integrovány do celkového procesu.

 

Rozšířené stavy vědomí účastníkům přináší širokou škálu zkušeností. Prožitky mohou být hluboce spirituální, čistě fyzické, mohou pocházet z oblasti biografického života, prenatálního období života a zahrnovat zkušenosti spojené se zrozením. Význam zkušenosti porodu pro formování lidské psyché popisuje jeden z tvůrců metody, prof. Stanislav Grof, zde. Proces může přinést zasuté vzpomínky a potlačené emoce i vhled do různých životních situací a psychických vzorců a struktur s nimi vzniklých. Také může zahrnovat prožitky mimo osobní vědomí jednotlivce, z tzv. nadosobní (transpersonální) úrovně.

 

Rozšířené stavy vědomí někdy vyvolají  zvědomnění psychofyzických tenzí a bloků, kdy dýchající může požádat o provázení facilitárorem či facilitátorským týmem při uvolňování těchto jevů (tzv. bodywork). Pro smysluplný výstup práce s holotropním dýcháním je důležitá příprava na seminář, správně podpořená zkušenost rozšířeného stavu vědomí a následná integrace prožitku do rámce běžného života.   Jedná se o skupinový proces, přinášející pestrou paletu zážitků. Zkušenosti se často velmi liší i v jednotlivých procesech konkrétního dýchajícího, velmi smysluplná může být i individuální sesse holotropního dýchání.

Přínosy a rizika

 

Uváděné přínosy holotropního dýchání zahrnují:

 • Snížení stresu a úzkosti: Mnoho účastníků uvádí pocity hlubokého uvolnění a klid po holotropním dýchání.

 • Zvýšená sebereflexe a sebepoznání: Změněné stavy vědomí dosažené holotropním dýcháním mohou lidem umožnit přístup k hlubším úrovním nevědomí a získat tak cenné poznatky o sobě samých.

 • Uvolnění bloků a traumat: Holotropní dýchání může pomoci uvolnit potlačené emoce a traumata, která mohou být příčinou psychických potíží.

 • Zvýšená kreativita a duchovní růst: Mnoho lidí uvádí, že holotropní dýchání vedlo ke zvýšené kreativitě, vnímavosti a zkušenosti sebepřesažení.

 • Zmírnění symptomů deprese a úzkostných poruch: V psychiatrickém použití jsou dostupné výsledky, že holotropní dýchání může být prospěšné při léčbě deprese a úzkostných poruch.

Je však důležité si uvědomit i potenciální rizika holotropního dýchání:

 • Silné emoce a fyzické pocity: Během holotropního dýchání se mohou objevit silné emoce, vize, vjemy a fyzické pocity, které mohou být pro některé lidi nepříjemné až děsivé a ochromující.

 • Zhoršení psychických symptomů: U lidí s vážnými psychickými potížemi, jako je schizofrenie, může holotropní dýchání zhoršit jejich symptomy.

 • Riziko traumatizace:  Holotropní dýchání může vést u lidí s traumatickou minulostí k retraumatizaci, pokud proces není provázen citlivě  a s přihlédnutím k možnostem a limitacím klienta. Také může dojít ke zvědomění disociovaných prožitků, jejichž integrace si vyžádá hlubší terapeutický proces, než jen účast na semináři.

 • Rizika spojená s úskalími osobního rozvoje: Intenzivní vnitřní osobní a také skupinové prožitky mohou vést k inflaci ega, rozvoji transpersonálního narcismu a spirituálnímu vyhýbání se. Někdy u skupin dochází k sektářskému vývoji a chování a vytváření kultů osobnosti. 

Holotropní dýchání jako intenzivní psychofyzický proces má i zdravotní kontraindikace:

 1. Kardiovaskulární onemocnění:

  • Angina pectoris, nedávný infarkt myokardu, vysoký krevní tlak, aneurysma a jiné srdeční potíže.

  • Tyto stavy mohou být zhoršeny zvýšeným stresem a fyzickým námahem spojeným s intenzivním dýcháním.

 2. Respirační onemocnění:

  • Astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a jiné problémy s dýcháním.

  • Hyperventilace může vyvolat nebo zhoršit jakékoliv dýchací obtíže.

 3. Psychiatrické diagnózy:

  • Schizofrenie, bipolární porucha, těžká deprese nebo jiná závažná duševní onemocnění.

  • Holotropní dýchání může vyvolat intenzivní emocionální reakce a vizuální vjemy, což může být nebezpečné pro osoby s těmito diagnózami, vždy je třeba jeho provádění konzultovat s ošetřujícími lékaři. Nicméně bylo dosaženo dobrých výsledků, když psychiatři prováděli dýchání ve skupině se svými klienty. 

 4. Neurologické problémy:

  • Epilepsie, nedávná mrtvice nebo jiné neurologické poruchy.

  • Hyperventilace může snížit hladinu oxidu uhličitého v krvi, což může vést k záchvatům nebo jiným neurologickým komplikacím.

 5. Těhotenství:

  • Zvýšené dýchání a fyzický stres mohou být rizikové pro těhotné ženy a jejich nenarozené dítě.

 6. Osteoporóza nebo jiná kostní onemocnění:

  • Intenzivní pohyby a svalové napětí mohou způsobit zlomeniny nebo jiné poranění.

 7. Zranění, nedávné operace, rekonvalescence obecně: Lidé, kteří se zotavují z operace, po prodělané nemoci nebo mají vážná zranění, by se měli vyvarovat aktivit, které mohou zatěžovat tělo a narušit hojení.

 Zdravotní kontraindikace je třeba vždy konzultovat s facilitátory semináře (účastníci vyplňují zdravotní dotazník), nejsou v řadě případů absolutní, často lze metodu upravit tak, aby respektovala zdravotní limitace účastníka.  

K tomu, aby holotropní dýchání bylo pro klienty co nejpřínosnější, provází účastníky na semináři i v rámci individuální sesse vyškolení facilitátoři, kteří ve své práci vychází v z výcviku s téměř čtyřicetiletou tradicí a vlastní mnohaleté intenzivní práce s rozšířenými stavy vědomí.

Pro semináře našeho týmu navštivte sekci Akce, zpětnou vazbu účastníků našich seminářů naleznete zde. Sezení je možno absolvovat i individuálně, podrobnosti zde.

cx068z5l.jpg
HB_Universal_Heart.jpg
holotropic_breathing-440x363.jpg

Facilitátoři holotropního dýchání v ČR

 

V České republice působí řada facilitátorů holotropního dýchání s výcvikem v Grof Transpersonal Training. První seminář HD v Čechách se uskutečnil v květnu 1989 a během následující dekády bylo certifikováno zhruba třicet lidí. Řada z nich s holotropním dýcháním pracovala a jejich semináři prošly tisícovky klientů. Další facilitátoři dokončili výcvik během minulých let a řada lidí je ve výcviku facilitace.  V roce 2018 vznikla další větev výcviku v Grofově dýchání v reakci na poptávku vyšší dostupnosti vzdělávání v této metodě mimo USA, kde sídlí původní výcvikový institut v holotropním dýchání. 

O metodě podrobně

Holotropní dýchání se řadí mezi metody sebezkušenostní praxe s významným sebeaktualizačním a terapeutickým potenciálem. Vyvinuli jej v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let americko-český psychiatr Stanislav Grof a jeho zesnulá žena Christina Grofová a mnozí další v týmu v Esalenském institutu v Kalifornii

Stanislav Grof se od padesátých let 20. století zabýval výzkumem terapeutického potenciálu změněných stavů vědomí (zvaných též rozšířené, neobvyklé či mimořádné) navozených pomocí psychedelik. Pracoval především LSD (chemická látka podobná námelovým alkaloidům). Od roku 1967 působil v USA, kde se rozhodl po invazi v roce 1968 se ze studijního pobytu do okupované ČSSR nevrátit, obdobně jako Miloš Forman.

 

Svědectví o jeho cestě pro Paměť národa je možné si přečíst zde, podrobně jeho životní osudy a profesní kariéru popisuje dokument Cesta psychonauta. O pionýrském období výzkumu psychedelik a jejich potenciálu pro léčení lidské psyché vyšla v roce 2022 kniha LSD psychoterapie​. Po zákazu terapeutického používání LSD a jeho zařazení mezi ilegální látky na začátku sedmdesátých let se Grofovi povedlo rozvinout postupy navozující rozšířené stavy vědomí pomocí dechové praxe a hudby. Se svou tehdejší ženou Christinou a týmem spolupracovníků vytvořili metodu holotropního dýchání. Od poloviny osmdesátých let jsou lidé v rámci terapeutického výcviku učeni pracovat s touto metodou a provázet jí ostatní. Metoda je používána v širším rámci transpersonální psychologie, k jejímž zakladatelům Stanislav Grof patří. V USA i jinde ve světě patří k respektované terapeutické a sebezkušenostní metodě, používané mimo jiné i v rámci terapie závislostí. V ČR s ní v tomto kontextu pracoval např. psychiatr Stanislav Kudrle. Pro řadu lidí po terapii závislosti jsou zkušenosti zprostředkované holotropním dýcháním cennou součástí tzv. procesu zotavení. Mezi facilitátory je i řada lidí, kteří zkušenosti a vyléčením ze závislosti prošli. 

Nejde však jen o terapii, pro řadu lidí práce se změněnými stavy vědomí znamenala  především otevření či prohloubení jejich lidského potenciálu. To se projevilo v jejich výtvarné,  literární, jinak umělecké i vědecké práci. Umělecký aspekt práce se změněnými stavy vědomí postihlo několik výstav, konaných v České republice, např. výstava českých umělců v roce 2016 v prostorách Pražské křižovatky a mezinárodní výstava v roce 2017 při konání transpersonální konference - k nahlédnutí zde. Popisy různých postupů stimulací a práci s imaginací, které vědci používali jako nástroj kreativity, najdeme v příbězích o moderní vědě často. Mimo to někdy k zásadním objevům přispěly i sny - nejběžnější to cesta do změněných stavů vědomí. Kekulův sen o hadu kousajícím se do vlastního ocasu pomohl rozklíčovat záhadu cyklické molekuly benzenu, vynálezce šicího stroje přenesl ouško na špičku jehly po snu, kde jej vedli ozbrojenci s proděravělými špicemi kopí. V modernějším čase se mluví i o podílu psychedelik na rozvoji vědeckého poznání. Svůj podíl mělo LSD možná na objevu struktury DNA, kdy inspirace ke struktuře spirály přišla při sledování párů tančících na večírku, ovšem k objevu přispěl i difrakční vzor chemické struktury, získaný pečlivou laboratorní prací. 

 

Zakladatelé společnosti Apple prý říkávali, že ti, kdo nebrali psychedelika, tak s nimi při vývojářské práci nedokázali držet krok. Mikrodosing psychedelických látek je v Silicon Valley používán i dnes. O tom, nakolik je užívání psychedelik přínosem, můžeme diskutovat, nicméně látkově i nelátkově změněné stavy vědomí jsou součástí lidské existence mnohem déle, než od objevu LSD. Používání takzvaných šamanských medicín je u přírodních národů velmi častou součástí života, vedle toho však mají v mnohých lidských kulturách místo i metody nelátkové, jako tranzovtní tance, jogínské dechové techniky, súfijské víření a další. Zdá se, že odjakživa lidé hledali a nalézali způsoby, jak přesáhnout běžné každodenní vědomí s různými záměry - od sebepoznání přes inspiraci, léčení či ke kontaktu s numinozitou.

Zkrátka - naše vědomí v sobě skrývá velký potenciál - a je na nás objevit v dnešní době pro sebe tu správnou metodu, která nám pomůže jej otevřít a naplnit. C. G. Jung považoval sny za královskou cestu do říše mimo běžné vědomí. Metoda Grofových je jednou z dalších, elegantní a bezpečná v tom, že pracuje pouze se schopností našeho organismu. Ten dokáže látky a mozkovou aktivitu navozující rozšířené stavy vědomí vytvořit vlastními silami, k jakému účelu nás naše cesta zavede je pak jen na nás, kapacitě, aktuálním nastavení našeho vědomí a kvalitě provázejícího prostředí. O aktivitě mozku ve spojení s lidskou psychospirituální praxí mluví velmi zajímavě František Koukolík.

Pro práci s holotropní praxí jsou důležité tři aspekty - příprava na seminář, zejména nastavení, které člověka k vnitřní práci se sebou přivádí,  pak vlastní zkušenost v rámci prožitkového semináře a následná práce se zkušeností – integrace prožitku do vlastního života a každodennosti. Vlastní prožitek spočívá v navození změněného stavu vědomí pomocí práce s dechem a evokativní hudbou při sessi, která trvá 2,5  - 3 hodiny a přináší účastníkům sezení širokou zážitkovou škálu. Tyto zkušenosti mohou mít terapeutický potenciál, zejména v oblasti práce s traumatickými životními zkušenostmi. Traumata jsou většinou ukryta hluboko v podvědomí, odkud však ovlivňují náš každodenní život a chování. Holotropní stav vědomí může také přinést také vhled do aktuální životní situace a pochopení širších souvislostí, někdy též intenzivní numinózní zážitek.

 

Spektrum možných zkušeností je široké,  jak popisují případové zkušenosti v knihách Stanislava a Christiny Grofových a i každý kruh sdílení, který je součástí semináře.  Možný je však i proces, kdy se neděje vůbec nic.I s tím lze dál sebezkušenostně pracovat. Prožitek každého člověka je individuální a liší se i dýchání od dýchání a pochopitelně zdaleka ne vždy je proces o práci s traumaty a náročnými psychickými obsahy.

Zkušenosti, které procesy holotropního dýchání přinášejí, lze rozčlenit do tří základních oblastí – biografické vzpomínky, prožitky z prenatálního a perinatálního období života (tj. početí, těhotenství, porod) a prožitky z nadosobní – transpersonální roviny. Není si možné dopředu naplánovat, s čím a jak budeme pracovat, do sesse se vstupuje nejlépe bez očekávání, z tzv. vědomí začátečníka a důvěrou, že principu vnitřní samoléčebné schopnosti psyché (nazývané v holotropní terminologii vnitřní léčitel/ka) vynesou ten materiál, se kterým je třeba se setkat a pracovat s ním. Vnitřní sebeúzdravnou schopnost psyché lze přirovnat k sebeuzdravujícím schopnostem těla. Pokud si zlomíme nohu, k uzdravení, potřebujeme správně přiložené dlahy. To, že kost sroste, je však již dílem vlastních sebeobnovujících schopností našeho organismu. Obdobně definovanou sebeúzdravnou funkci psychiky má i hlubinná jungovská psychologie, která ji nazývá transcendentní funkcí duše.

 

Holotropní dýchání tak může být vnímáno jako jedna z cest přiložení dlahy. Zlomená noha je většinou zjevná hned, rány na duši jsou často skryté. Při vhodně podpořeném rozšířeném stavu vědomí přináší sebeúzdravná schopnost  duševní obsahy, se kterým se naše vědomá část potřebuje setkat. Je to příležitost uvolnit traumatickou či potlačenou emoční energii a integrovat disociované části psychiky do našeho vědomí. To nám umožňuje stát se úplnější, vědomější a zdravější bytostí. Vedle toho může holotropní dýchání zprostředkovat zkušenosti sebepřesažení, hledané mystiky mnoha tradic, Maslowem popisované jako vrcholné zážitky.A mnoho dalších pestrých prožitků.

Nicméně, není na místě předpokládat, že pro vyřešení zásadních psychických problémů a výzev osobního růstu jsou dostačující sezení holotropního dýchání, klíčová je v tom, aby se žádoucí změny staly součástí běžného života další práce na integraci zkušenosti. Holotropní dýchání jako silná abreaktivní metoda může přinášet intenzivní prožitky, které však samy o sobě mohou znamenat jen krátkodobou změnu, v případě nadužívání či nesprávného vedení mohou mít až retraumatizační potenciál a vést k tzv. závislosti na intenzitě.

tretiokoprobudene.jpg

Při holotropní praxi pracujeme pouze se schopností našeho dechu a hudby pro dosažení rozšířených stavů vědomí. Je využíván koncept (mind)"set and setting"  definovaný Timothy Learym pro zkušenosti s LSD. Do češtiny lze nejpřesněji přeložit jako vnitřní nastavení a vnější rámec. Koncept nastavení a rámce přešel z psychedelický asistované psychoterapie i do širšího terapeutického rámce práce s rozšířenými stavy vědomí. Vychází ze zkušenosti  dobrého a špatného tripu na LSD. Definuje, že pro výsledek zkušenosti s rozšířenými stavy vědomí je určující naše vnitřní nastavení, s jakým do rozšířeného stavu vědomí vstupujeme a vnější rámec - prostředí, komunita a provázející osoby - ve kterém do tohoto stavu vstupujeme. Většina z nás si v sobě nese svou nevědomou část (mj. jungovský koncept Stínu a koncepty obranných mechanismů vytěsňování náročných psychických obsahů disociací atp.), která obsahuje vytěsněný, neřešený psychický materiál. Tyto obsahy se do vědomí mohou promítat nejčastěji v podobě snů, ale také se do vědomí vynořují právě v rozšířených stavech vědomí a v nepodporujícím a neinformovaném rámci mohou přinést právě onu zkušenost špatného tripu. Pokud jsou však i tyto negativně vnímané stavy správně uchopeny a zpracovány, mohou přinést velké posuny a být branou k vrcholným prožitkům sjednocujícího vědomí popsaných A.H. Maslowem (podrobněji zde). Zkušenost bad tripu v rámci rekreačního použití psychedelik nebo málo informovaných psychospirituálních praxí je tak z hlediska holotropní praxe především ukazatelem náročných psychických obsahů, které je možné vhodným přístupem zpracovat.

 

Základním cílem holotropní praxe je proto vytváření rámce, který umožní uskutečnění rozšířených stavů vědomí žádoucím způsobem a podpoří zpracování prožitků, které přinášejí.

 

Další součástí holotropního dýchání je podpora procesu prací s tělem. Zkušenost holotropního dýchání je někdy provázena intenzivními fyzickými vjemy, které je někdy žádoucí podpořit procesem tzv. bodyworku. Bodywork ale i veškerá další podpora v procesu je směřována k maximálnímu, z vnějšku neřízenému neřízenému prožitku dýchajícího, proces vychází z nitra a je pouze podporován, nikoliv zvnějšku řízen. Tuto podporu nabízí tým facilitátorů, kteří za sebou mají několikaletý výcvik s certifikací. Součástí výcviku je intenzivní sebezkušenostní práce s rozšířenými stavy vědomí, proces osobní transformace a růstu, završený certifikací. Od roku 2017 jsou facilitátoři povinni dále na svém osobním růstu pracovat, pokud si chtějí certifikaci se statusem CPD (continua profesionál development) udržet, seznam zde.

Zkušenost holotropního dýchání je pak podpořena integračními postupy, které začínají již v rámci semináře (možnost výtvarného zpracování prožitku, sdílení prožitků ve skupině) a doporučeními k integraci po semináři. Facilitátoři jsou po semináři k dispozici v případě potřeby další podpory a terapeutické práce se zkušeností.

Jedním z témat, které práce Stanislava Grofa pokrývá a jsou někdy vstupní branou na cestu osobního rozvoje, jsou psychospirituální krize. Jsou vnímány  jako období výrazného intrapsychického procesu, často velmi transformačního.  Příčiny a potenciál psychospirituálních krizí popisuje Stanislav Grof zde.  Podrobné informace k tématice psychospirituální krize můžete najít zde, o tomto fenoménu byly natočeny i dva české  dokumentární filmy, zde - Diabasis a zde  - Viliam Poltikovič. Podporou lidí, kteří procházejí psychospirituání krizí se v Česku zabývají centra Diabasis a Holos, základní podpora člověka v silném psychickém procesu a znalost souvislostí psychospirituálních krizí je součástí výcviku facilitátorů holotropního dýchání.

Velmi podrobné informace o holotropním dýchání v angličtině  naleznete na webu Evropské asociace pro holotropní dýchání.

Pokud byste měli dotazy k práci s metodou, hledali další literaturu nebo si přáli zkušeností projít, kontaktujte mne, ráda vás na vaší osobní cestě budu provázet.

Kromě mne je v Čechách řada dalších míst, kde holotropní dýchání můžete absolvovat - je však třeba věnovat pozornost kvalitě týmu. Holotropním dýcháním by měl provázet vždy alespoň jeden certifikovaný facilitátor a v týmu v pozici asistentů by měli být lidé s absolvovanou částí výcviku.

Pro semínáře našeho týmu navštivte sekci Akce, další místa viz níže. 

53510701_10213545066397893_4232659831774

Místa kde je možné v ČR absolvovat holotropní dýchání s kvalifikovanými facilitátory:

Severní Čechy

 

Brno, Jižní Morava

 

Jižní Čechy

 

Praha

 

Plzeň

 

Severní Morava

bottom of page