top of page

Holotropní dýchání

O metodě stručně

 

Holotropní dýchání je metoda, která nabízí možnost intenzivního sebezkušenostního procesu. Jedná se o moderní psychospirituální techniku s výrazným terapeutickým potenciálem. Spočívá v jednoduché dechové praxi, která za použití evokativní hudby navozuje prožitek rozšířených stavů vědomí. Důraz je při práci kladen na bezpečné a podporující prostředí, které umožňuje s procesem do maximální možné míry pracovat. 

 

Rozšířené stavy vědomí účastníkům přináší širokou škálu zkušeností. Prožitky mohou být hluboce spirituální, čistě fyzické, mohou pocházet z oblasti biografického života, prenatálního období života a zahrnovat zkušenosti spojené se zrozením. Význam zkušenosti porodu pro formování lidské psyché popisuje jeden z tvůrců metody, prof. Stanislav Grof, zde. Proces může přinést zasuté vzpomínky a potlačené emoce i vhled do životních různých životních zkušeností a psychických vzorců a struktur s nimi vzniklých. Také může zahrnovat prožitky mimo osobní vědomí jednotlivce, z tzv. nadosobní, transpersonální úrovně vědomí.

 

Rozšířené stavy vědomí někdy vyvolají  potřebu práce s tělem (tzv. bodywork) a provázení facilitátorským týmem při uvolňování emočních a traumatických bloků. Pro smysluplný výstup práce s holotropním dýcháním je důležitá příprava na seminář, správně podpořená zkušenost rozšířeného stavu vědomí a následná integrace prožitku do rámce běžného života.   Jedná se o skupinový proces, přínášející pestrou paletu zkušeností. Zkušenosti se často velmi liší i v jednotlivých procesech konkrétního dýchajícího. 

Účastníky na semináři provází vyškolený tým facilitátorů Grof Transpersonal Training, kteří ve své práci vycházejí z výcviku s téměř čtyřicetiletou tradicí a vlastní mnohaleté intenzivní práce s rozšířenými stavy vědomí.

 

Pro semináře našeho týmu navštivte sekci Akce, zpětnou vazbu účastníků našich seminářů naleznete zde. Sezení je možno absolvovat i individuálně, podrobnosti zde.

cx068z5l.jpg
HB_Universal_Heart.jpg
holotropic_breathing-440x363.jpg

Facilitátoři holotropního dýchání v ČR

 

V České republice působí řada facilitátorů holotropního dýchání. První seminář HD v Čechách se uskutečnil v květnu 1989 a během následující dekády bylo certifikováno zhruba třicet lidí. Řada z nich s holotropním dýcháním pracovala a jejich semináři prošly tisícovky klientů. Další facilitátoři dokončili výcvik během minulých let a řada lidí je ve výcviku facilitace. 

 

Cíl sdružovat aktivní facilitátory v ČR a SR má web holotropni.net . Naleznete zde informace o chystaných workshopech. 

 

Na přelomu října a listopadu 2019 se také konala konference věnovaná 30 letům holotropního dýchání v Čechách

O metodě podrobně

Holotropní dýchání se řadí mezi metody sebezkušenostní psychospirituální praxe s významným terapeutickým potenciálem. Vyvinuli jej v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let americko-český psychiatr Stanislav Grof a jeho nedávno zesnulá žena Christina Grofová a mnozí další v Esalenském institutu v Kalifornii. 

Stanislav Grof se od padesátých let 20. století pohyboval ve výzkumu terapeutického potenciálu rozšířených stavů vědomí navozených pomocí psychedelik, především LSD (chemická látka podobná námelovým alkaloidům). Od roku 1967 působil v USA, kde se rozhodl po invazi v roce 1968 se ze studijního pobytu do okupované ČSSR nevrátit, obdobně jako Miloš Forman. Svědectví o jeho cestě pro paměť národa je možné si přečíst zde. Po zákazu terapeutického používání LSD a jeho zařazení mezi ilegální látky na začátku sedmdesátých let rozvinul postupy navozující rozšířené stavy vědomí prací s dechem a hudbou. Se svou tehdejší ženou Christinou a týmem spolupracovníků vytvořili metodu holotropního dýchání. Od konce osmdesátých let jsou lidé v rámci terapeutického výcviku učeni pracovat s touto metodou a provázet jí ostatní. Metoda je používána v širším rámci transpersonální psychologie, k jejímž zakladatelům Stanislav Grof patří.

Pro řadu lidí práce s rozšířenými stavy vědomí znamenala  vedle jiného, i otevření či prohloubení jejich lidského potenciálu. To se projevilo v jejich výtvarné,  literární, jinak umělecké i vědecké práci. Umělecký aspekt práce s rozšířenými stavy vědomí postihlo několik výstav, konaných v České republice, např. výstava českých umělců v roce 2016 v prostorách Pražské křižovatky a mezinárodní výstava v roce 2017 při konání transpersonální konference - k nahlédnutí zde. Tipů jakými si vědci zvyšovali kapacitu svých mozků najdeme v příbězích o moderní vědě mnoho. Mimo jiné někdy k zásadním objevům přispěly i sny - třeba Kekulův o hadu kousajícím se do vlastního ocasu pomohl rozklíčovat záhadu cyklické molekuly benzenu, vynálezce šicího stroje přenesl ouško na špičku jehly po snu, kde jej vedli ozbrojenci s proděravělými špicemi kopí. Svůj podíl mělo LSD možná na objevu struktury DNA, kdy inspirace ke struktuře spirály přišla při sledování párů tančících na večírku. Zakladatelé společnosti Apple prý říkávali, že ti, kdo nebrali psychedelika, tak s nimi při vývojářské práci nedokázali držet krok. Mikrodosing psychedelických látek je v Silicon Valley používán i dnes. O tom, nakolik je užívání psychedelik přínosem, můžeme diskutovat, nicméně látkově rozšířené stavy vědomí jsou součástí lidské existence mnohem déle, než od objevu LSD. Používání šamanských medicín je u přírodních národů velmi častou součástí života.

 

Naše vědomí v sobě skrývá velký potenciál - a je na nás objevit v dnešní době pro nás tu správnou metodu, která nám pomůže jej otevřít a naplnit. C. G. Jung považoval sny za královskou cestu do nevědomí. Metoda Grofových je jednou z dalších, elegantní a bezpečná v tom, že pracuje pouze se schopností našeho organismu látky a mozkovou aktivitu navozující rozšířené stavy vědomí vytvořit vlastními silami. O aktivitě mozku ve spojení s lidskou psychospirituální praxí mluví velmi zajímavě František Koukolík.

Pro práci s holotropní praxí jsou důležité příprava na seminář, zejména záměr, který člověka k vnitřní práci se sebou přivádí,  vlastní zkušenost v rámci prožitkového semináře a následná práce se zkušeností – integrace prožitku do vlastního života a každodennosti. 

Vlastní zkušenost spočívá v navození rozšířeného stavu vědomí pomocí práce s dechem a evokativní hudbou a přináší účastníkům seminářů širokou škálu prožitků. Tyto zkušenosti mohou mít terapeutický potenciál, zejména v oblasti práce s traumatickými životními zážitky. Traumata jsou většinou ukryta hluboko v nevědomí, odkud však ovlivňují náš každodenní život a chování. 

 

Holotropní stav vědomí může také přinést také vhled do aktuální životní situace a pochopení širších souvislostí, někdy též intenzivní numinózní zážitek. Spektrum možných prožitků je široké,  jak popisují případové zkušenosti v knihách Stanislava a Christiny Grofových, možný je však i proces, kdy se neděje vůbec nic.I s tím lze dál pracovat. Zkušenost každého člověka je individuální a liší se i dýchání od dýchání a zdaleka ne vždy je proces o práci s traumaty.

Zkušenosti, které procesy holotropního dýchání přinášejí, lze rozčlenit do několika oblastí – biografické vzpomínky, prožitky z prenatálního a perinatálního období života (tj. početí, těhotenství, porod) a prožitky z nadosobní – transpersonální roviny. Není si možné dopředu naplánovat, s čím a jak budeme pracovat, vychází se z tzv. vědomí začátečníka a principu vnitřní samoléčebné schopnosti psyché (nazývané v holotropní terminologii vnitřní léčitel/ka). Tuto energii lze přirovnat k sebeuzdravujícím schopnostem těla. Pokud si zlomíme nohu, k uzdravení, potřebujeme správně přiložené dlahy. To, že kost sroste, je však již dílem vlastních sebeobnovujících schopností našeho organismu. Holotropní dýchání tak může být vnímáno jako jedna z cest přiložení dlahy. Zlomená noha je většinou zjevná hned, rány na duši jsou často skryté. Při vhodně podpořeném rozšířeném stavu vědomí přináší vnitřní léčitel/ka  duševní obsahy, se kterým se naše vědomá část potřebuje setkat. Je to příležitost uvolnit traumatickou či potlačenou emoční energii a integrovat tyto části do našeho vědomí. To nám umožňuje stát se úplnější a vědomější bytostí.

tretiokoprobudene.jpg

Při holotropní praxi pracujeme pouze se schopností našeho dechu a hudby pro dosažení rozšířených stavů vědomí. Je využíván koncept (mind)"set and setting"  definovaný Timothy Learym pro zkušenosti s LSD. Koncept přešel do širšího terapeutického rámce práce s rozšířenými stavy vědomí. Vychází ze zkušenosti  dobrého a špatného tripu na LSD, sousloví set and setting lze nejlépe přeložit jako "záměr a prostředí" . Definuje, že pro výsledek zkušenosti s rozšířenými stavy vědomí je určující záměr, s jakým do rozšířeného stavu vědomí vstupujeme a prostředí, ve kterém do tohoto stavu vstupujeme. Většina z nás si v sobě nese svou nevědomou část (jungovský koncept Stínu), která obsahuje vytěsněný, neřešený psychický materiál. Tyto obsahy se do vědomí mohou promítat nejčastěji v podobě snů, ale také se do vědomí vynořují právě v rozšířených stavech vědomí a v nepodpořeném prostředí mohou přinést právě onu zkušenost špatného tripu. Pokud jsou však i tyto negativně vnímané stavy správně uchopeny a zpracovány, mohou přinést velké posuny a být branou k vrcholným prožitkům sjednocujícího vědomí popsaných A.H. Maslowem (podrobněji zde). 

 

Cílem holotropní praxe je vytváření prostředí, které umožní uskutečnění rozšířených stavů vědomí žádoucím způsobem a podpoří zpracování prožitků, které přinášejí. Další součástí holotropního dýchání je podpora procesu prací s tělem. Zkušenost holotropního dýchání je někdy provázena intenzivními fyzickými vjemy, které je žádoucí podpořit procesem tzv. bodyworku. Bodywork ale i veškerá další podpora v procesu je směřována k maximálnímu, z vnějšku neřízenému neřízenému prožitku dýchajícího, proces vychází z nitra a je pouze podporován, nikoliv zvnějšku řízen. Pro kvalitní proces holotropního dýchání je důležitá též terapeutická podpora provázejících. Tuto podporu nabízí tým facilitátorů, kteří za sebou mají několikaletý výcvik s certifikací. Součástí výcviku je intenzivní sebezkušenostní práce s rozšířenými stavy vědomí, proces osobní transformace a růstu, završený certifikací. Od roku 2017 jsou facilitátoři povinni dále na svém osobním růstu pracovat, pokud si chtějí certifikaci udržet.

Zkušenost holotropního dýchání je pak podpořena integračními postupy, které začínají již v rámci semináře (možnost výtvarného zpracování prožitku, sdílení prožitků ve skupině) a doporučeními k integraci po semináři. Facilitátoři jsou po semináři k dispozici v případě potřeby další podpory a terapeutické práce se zkušeností.

Jedním z témat, které práce Stanislava Grofa pokrývá a jsou někdy vstupní branou na cestu osobního rozvoje, jsou psychospirituální krize. Jsou vnímány  jako období výrazného intrapsychického procesu, často velmi transformačního.  Příčiny a potenciál psychospirituálních krizí popisuje Stanislav Grof zde.  Podrobné informace k tématice psychospirituální krize můžete najít zde, o tomto fenoménu byly natočeny i dva české  dokumentární filmy, zde - Diabasis a zde  - Viliam Poltikovič. Podporou lidí, kteří procházejí psychospirituání krizí se v Česku zabývají centra Diabasis a Holos, základní podpora člověka v silném psychickém procesu a znalost souvislostí psychospirituálních krizí je součástí výcviku facilitátorů holotropního dýchání.

Velmi podrobné informace o holotropním dýchání v angličtině  naleznete na webu Evropské asociace pro holotropní dýchání.

Pokud byste měli dotazy k práci s metodou, hledali další literaturu nebo si přáli zkušeností projít, kontaktujte, ráda vás na vaší osobní cestě budu provázet.

Kromě mne je v Čechách řada dalších míst, kde holotropní dýchání můžete absolvovat - je však třeba věnovat pozornost kvalitě týmu. Holotropním dýchání by měl provázet vždy alespoň jeden certifikovaný facilitátor a v týmu v pozici asistentů by měli být lidé s absolvovanou částí výcviku.

Pro semínáře našeho týmu navštivte sekci Akce, další místa viz níže. 

53510701_10213545066397893_4232659831774

Místa kde je možné v ČR absolvovat holotropní dýchání s kvalifikovanými facilitátory:

Severní Čechy

 

Brno, Jižní Morava

 

Jižní Čechy

 

Praha

 

Plzeň

 

Severní Morava

bottom of page