top of page

st 09. 10.

|

Statek Anglická sezóna

Růst za rámec dechových metod

Sněm profesionálek a profesionálů dechových metod navozujících neobvyklé stavy vědomí

Růst za rámec dechových metod
Růst za rámec dechových metod

Čas a místo

09. 10. 2024 17:00 – 17. 10. 2024 12:00

Statek Anglická sezóna, Hobšovice 11, 273 21 Hobšovice, Czech Republic, https://www.statekanglickasezona.com

O události

Osvětlit stíny              Uzdravit a urovnat rozpory                       Změnit paradigma 

       Zavést transparentnost           Obnovit rovnováhu                        Prohloubit vědomí 

Prozkoumat mocenské vztahy                              Oživit komunitu

Poslání

Profesní setkání lidí lektorsky a facilitátorsky pracujících s dechovými metodami navozujícími neobvyklé stavy vědomí jako jsou holotropní dýchání, transpersonální dýchání, maitri dýchání, neošamanské dýchání či metoda nově praktikovaného grofovského dýchání apod.  

Na žádosti řady zájemců otevíráme účast také lidem,  které dechové metody a další nástroje transpersonální psychologie používají jako nástroje své profese, a pro svůj osobní růst či profesní rozvoj.

Smyslem setkání jsou: uzdravení rozdělení; usnadnění osobního a kolektivního růstu; zkoumání omezení, patologií a stínů současného gestaltu dechových technik,  zkoumání a případná integrace jiných modalit; rozšiřování osobního a kolekltivního vědomí a samozřejmě vytváření prostoru pro společné praktikování dýchání. Sněm svoláváme inspirováni výrokem Alberta Eisteina, který praví, že problémy nemohou být vyřešeny z té úrovně, na které byly vytvořeny jako setkání nezávislých profesionálů mimo výcvikové instituce.

Kvalifikační kritéria

  • setkání je určeno profesionálkám a profesionálům pracujícím s dechovými metodami navozujícími neobvyklé stavy vědomí a studentkám a studentům těchto metod se základy praxe a motivovaným praktikujícím v oblasti sebepoznání a osobního rozvoje, kteří nají zájem metody zkoumat hlouběji. 
  • Pokud vás akce zajímá a váháte, jestli jste ten správný účastník, neváhejte nás kontaktovat. 

Záměry

  • spoluvytvářený formát setkání s prostorem pro praktikování a facilitaci dýchání dechových metod pro práci s neobvyklými stavy vědomí;
  • zkoumání modalit v terapii traumatu - práce Ursuly Wirtz, Bessela van der Kolka, Babette Rothschild, Gabora Maté a dalších;
  • identifikace, osvětlení a posun stínů v systémech dechových praxí
  • šamanské cestování;
  • rozvíjení a prohlubování facilitačních dovedností a kompetencí (prostřednictvím přístupu mastermind);
  • panelové diskuze, hluboké kruhy sdílení;
  • jóga, filmová jóga, tanec, meditace;                      

Cena: 15 000 Kč/přibližně 600 EUR nebo 655 USD - zahrnuje ubytování + plnou penzi (10.400 Kč) a organizační poplatky (4.700 Kč) - tj. klíčové řečníky, pronájem ozvučení, kapesníky, mandalovou místnost a další náklady. Organizátoři pracují na dobrovolnické bázi.

Organizátoři:  Keith Harmon Snow, Jiřina Macháčková + organizační výbor v přípravě

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM ZDE

Aspekty podrobněji

Za posledních více než 30 let se mnoho lidí zabývalo teorií a praxí holotropního dýchání prostřednictvím Grofova transpersonálního výcviku (GTT). Vedle toho již od osmdesátých let vznikaly metody původním holotropním dýcháním inspirované - maitri dýchání, neošamanské dýchání, transpersonální dýchání, Grofovo dýchání a další.   Výcvikové organizace a angažovaní jednotlivci poskytli a poskytují strukturu, podporu, vzdělání a moudrost a umožnili rozvoj a praxi řady dechových metod navozujících neobvyklé (nazývané též změněné či rozšířené) stavy vědomí . Soucit, obětavost, nezištné nasazení a služba všech lidí, kteří to umožnili, si zaslouží hlubokou úctu a vděčnost. Přinesly do života mnohých uzdravení a někdy až zázraky.

Nehledě na dlouhý seznam milníků, úspěchů, obětavosti a osobního nasazení, gestalt grofovských dechových metod  utrpěl a byl podstatně oslaben řadou událostí, v posledních letech zejména rozdělením či až schizmatem mezi evropskými a severoamerickými "školami"  metody.

Gestalt grofovských dechových metod byl podstatně zasažen procesy, které zůstávají nezřetelné, zastřené nebo neuznané. Z jungovského pohledu se jedná o proces vytváření tzv. Stínu.  Mnoho profesionálů - jak certifikovaných facilitátorek a facilitátorů, tak necertifikovaných účastnic a účastníků výcviků se zapojilo do gestaltu grofovských dechových metod, aby dříve či později zjistilo, že {1} ideály a standardy nebyly jednoznačně a spravedlivě uplatňovány či praktikovány, {2} mezilidská dynamika se někdy stala hlavním faktorem, který rozhodoval o tom, zda byl někdo přijat nebo odmítnut, podporován nebo odsunut na vedlejší kolej, vybrán nebo nevybrán, {3} existují předsudky, nerovnováha a další mocenské, genderové a/nebo hierarchické skutečnosti, které byly/jsou rozhodujícími faktory pro postup jednotlivce v rámci komunit praktikujících metody nebo, {4} skutečná komunita neexistuje, jde jen o idealistický konstrukt, sloužící k profitování několika vyvolených.

Tak došlo k tomu, že někteří lidé byli hluboce zraněni zjevnými nebo i nenápadnými či neviditelnými a nevyslovenými skutečnostmi nebo jinými nepřiznanými stíny - jak osobními, tak i stíny organizací a kolektivními stíny. Někteří lidé se stáhli z komunit, jiní byli vyloučeni nebo marginalizováni a další se ocitli někde mezi tím,  byli "součástí" některé z frakcí, nebo "mimo", nuceni vyhlásit loajalitu, postavit se na jednu stranu nebo jinak vyjednávat v prostředí, které je zjevně dosti nepřátelský terén plný kouře a několika málo zrcadel. Někteří z jinak oddaných a nadšených praktikujících se také stáhli kvůli konfliktu mezi vedoucími lidmi ve výcvikové organizaci - Stanem Grofem a Cary a již zesnulým Tavem Sparksovými.  Uvědomili si omezení a neschopnost "růstu k celistvosti" u sebe samých i u samotných tvůrců metod. To vedlo u mnohých k pocitu, že byli zrazeni. Mnozí  praktikující zůstávají zranění a zklamaní, když jsou svědky konfliktu a potřebují nalézt způsob, jak se se situací vyrovnat. Vyvstalo mnoho otázek a mnoho otázek zůstává. Jak (a proč) věřit lidem, kteří nebyli schopni následovat své vlastní vysoké ideály? Jak najít uzdravení v prostředí či "komunitě", která již nenabízí a neposkytuje hlubokou důvěru a bezpečí? 

Někteří po několika letech, ba desetiletích práce zjistili, že doporučení typu "vezměte to na matraci" a "důvěřujte procesu" a "vezměte to na vertikálu" neřeší vše. Že metoda a praxe není tak účinným všelékem, jak se prezentuje a předpokládá. Někteří profesionálové také dospěli k závěru, že grofovské metody zaostávají v rozvoji s přihlédnutím k ostatním metodám terapie traumatu a že toto zaostávání není reflektováno a metody tedy zaostávají za moderními přístupy.

Na základě výše uvedeného se několik z nás rozhodlo svolat setkání profesionálů a profesionálek dechových metod práce s neobvyklými stavy vědomí , ať už certifikovaných facilitátorerk a facilitátorů, nebo zkušených účastnic a účastníků výcviku.  Bez ohledu na to, kde se nacházíte (nebo kde se cítíte být) ve spektru praktikujících, zveme vás, abyste se připojili k tomuto setkání s cílem a ideálem soucitného a souhrnného vyjádření, zkoumání, léčení a integrace neřešených stínů komunity, výcviku a práce. Zveme každého, aby přinesl své znalosti, moudrost, zkušenost a umění, jak na to, a podělil se o ně a o své Já s ostatními. 

Navrhujeme prozkoumání nehierarchického horizontálního stylu výuky a facilitace skupiny, který vycháží z koncepce "vědomí úlu"  a spravedlivých konceptů vzájemného profesionál-profesionálovi spoluvytváření a spolufacilitace. Zveme vás také k prozkoumání a diskusi dalších metod terapie traumatu. Zveme vás, abyste se k nám připojili ve snaze stát se vědomějšími a kvalifikovanějšími facilitátorkami a facilitátory, což je proces, v němž jednotlivci ve skupině doplňují a oživují zkoumání a praxi. Zveme vás, abyste prohloubili své spojení s komunitou a se sebou samými.  Abyste se v komunitě či s ní znovu spojili, obnovili důvěru, osvěžili a oživili své Já i ostatní a osvětlili stíny vytvořením prostředí transparentnosti, inkluze, rovnosti a důvěry, kde je každý vítán.

Zveme vás k experimentu - budeme sdílet své facilitační schopnosti v ad hoc skupinách, kde ti, kdo jsou ochotni a kvalifikováni facilitovat, budou držet prostor pro ty, kdo se chtějí ponořit do procesu dýchání a později si úkoly vyměníme. Naším cílem je zkoumat facilitaci dýchání, struktury a procesy ve skupinovém prostředí, které je spoluvytvářeno, ko-facilitováno a formováno nehierarchickým, horizontálním, vzájemně koordinovaným, improvizovaným a konsenzuálním rozhodováním.

Prohloubíme a rozšíříme své dovednosti, znalosti a vědomí, abychom překonali rozkol v komunitě, znovu ji vytvořili a obnovili svou sílu a důvěru. Setkáme se, abychom byli spolu, abychom se uzdravili, abychom prožili nádherné a smysluplné chvíle, abychom se radovali a stali se moudřejšími.

Pojďme se sejít, strávit spolu nějaký čas a růst!

Sdílet událost

bottom of page